بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 115-135

سکینه اشرفی؛ بیژن عبدالهی


ارزیابی کیفیت طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 119-135

سعید نورالهی؛ رضوان حکیم زاده؛ فرهاد سراجی


سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 121-148

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)

دوره 11، شماره 44، بهمن 1397، صفحه 121-151

کورش کیانی؛ رضا شهریاری پور؛ فرشاد مرادی؛ حسین صدر


ارائه چارچوبی مفهومی برای به‌کارگیری کلان‌داده‌ها در سیاست‌گذاری آموزش عالی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1398، صفحه 121-146

شادی روحانی؛ زهرا رشیدی؛ سمیه فریدونی


بررسی رابطه اثربخشی مدیریت کلاس درس و نوآوری آموزشی استادان با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 121-145

شهرزاد حاتمی؛ فخر السادات نصیری ولیک بنی


بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 97-120

حجت رسولی؛ سمیه شجاعی؛ خدیجه شاه محمدی


آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 103-122

مهدی پندار؛ رضا محمدی؛ فرانک مختاریان


ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش شناسی و کاربرد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 111-131

جمال سلیمی؛ رضا محمدی


تحلیل ویژگی‌های مقالات منتشره در حوزة آموزش عالی: مطالعة موردی مجلات آموزش عالی ایران و هلند

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 115-132

میمنت عابدینی بلترک؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم صالحی عمران